Welcome to Tapioca


มันสำปะหลัง คือ
องค์ประกอบหัวมันฯ
ประโยชน์ของมันสำปะหลัง
การบริโภคตรง
อุตสาหกรรมมันเส้น
อุตสาหกรรมมันอัดเม็ด
อุตสาหกรรมแป้งมันฯ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ
โรคและแมลงศัตรู
   
 
สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
 
อุตสาหกรรมมันอัดเม็ด

          
          มันอัดเม็ดหรือที่เรียกว่า มันเม็ดผลิตโดยการ
อัดมันเส้นโดยเครื่องอัดภายใต้สภาวะความร้อนและ
ความดัน หลังจากอัดแล้วจะมีลักษณะเป็นท่อนยาว
ประมาณ 2-3 ซม. เส้นผ่าศูนย์ กลางประมาณ 1 ซม.
ความชื้นประมาณร้อยละ 14 ซึ่งจะส่งออกไป
ต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ เนื่องจาก มันเม็ดจะมีีปริมาณแป้งสูง (มากกว่า
ร้อยละ 65) จึงใช้้เป็นแหล่งอาหารให้พลังงาน
ของสัตว์ ์     

         
        เนื่องจากมันเม็ดมีส่งได้ตลอดปีและราคาไม่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตผลของ
ธัญพืชต่าง ๆ ดังนั้น หลายประเทศจึงนิยมใช้มันเม็ดของไทยในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ มันเม็ดมีปริมาณการส่งออก ประมาณ 5 ล้านตันต่อปี

        ข้อได้เปรียบที่สำคัญของมันเม็ด คือ สามารถขนส่งได้ง่าย (ไม่มีฝุ่นเหมือน
มันเส้น) ขนย้ายได้สะดวกสามารถใช้เครื่องจักร ในการขนส่งได้เช่นเดียวกับ
เมล็ดธัญพืชต่าง ๆ