Welcome to Tapioca

มันสำปะหลัง คือ
องค์ประกอบหัวมันฯ
ประโยชน์ของมันสำปะหลัง
โรคและแมลงศัตรู
   
 
สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 

 

องค์ประกอบหัวมันสำปะหลัง

           
        มันสำปะหลังเป็นพืชที่เก็บสะสมอาหารไว้ในราก เมื่อพืชมีการสร้างอาหารจาก ใบและส่วนที่ เป็นสีเขียวแล้ว จะสะสมในรูปของคาร์โบไฮเดรต คือ แป้งไว้ในราก ความสามารถในการ สร้างและสะสมแป้งในรากมีความแตกต่างกันบ้าง เนื่องมาจาก พันธุ์ของมันสำปะหลัง อายุเก็บเกี่ยว ปริมาณน้ำฝนในช่วงแรกก่อนการเก็บเกี่ยว และปัจจัยอื่น ๆ จึงทำให้ส่วนประกอบของหัวมันอาจจะแตกต่างกันไป โดยทั่วไปหัวมัน สำปะหลังที่มีอายุ 12 เดือน ที่ได้รับปริมาณน้ำฝนเพียงพอ และไม่มีฝนตกชุกขณะ เก็บเกี่ยว จะมีส่วนประกอบแสดงได้ดังนี้
               
องค์ประกอบในหัวมัน ปริมาณ (ต่อ 100 กรัมน้ำหนักหัวมัน
   น้ำ 60.21-75.32
   เปลือก 4.08-14.08
   เนื้อ (แป้ง) 25.87-41.88
   ไซยาไนด์ (ppm) 2.85-39.27

องค์ประกอบในเนื้อมัน ปริมาณ (ต่อ100 กรัมน้ำหนักแห้งเนื้อมัน
   แป้ง 71.9-85.0
   โปรตีน 1.57-5.78
   เยื่อใย 1.77-3.98
   เถ้า 1.20-2.80
   ไขมัน 0.06-0.43
   คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่แป้ง 3.59-8.66

          จะเห็นว่า องค์ประกอบส่วนใหญ่ในรากนั้น นอกจากน้ำแล้วคือแป้ง ซึ่งมีถึง
ร้อยละ 70-80 จึงถือว่ามันสำปะหลังเป็นพืชที่เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลัง งานกับคนและสัตว์ได้ดีที่สุด โดยปกติ หัวมันสำปะหลังที่มีปริมาณแป้งสูง ปริมาณน้ำ จะน้อยและความหนาแน่นของหัวจะมีสูง ฉะนั้น ในการตรวจสอบหรือวัดปริมาณแป้ง (เชื้อแป้ง) อย่างเร็วที่นิยมทำกัน คือ การตรวจสอบ ความหนาแน่น โดยการชั่ง น้ำหนักหัวมันในน้ำ ถ้าน้ำหนักหัวมันในน้ำน้อย แสดงว่า หัวมันมีปริมาณน้ำมาก และมีแป้งน้อย ในกรณีกลับกันถ้าน้ำหนักหัวมันในน้ำมากก็แสดงว่า หัวมันมีปริมาณน้ำ น้อยและมีแป้งมาก