Welcome to Tapioca

มันสำปะหลัง คือ
องค์ประกอบหัวมันฯ
ประโยชน์ของมันสำปะหลัง
การบริโภคตรง
อุตสาหกรรมมันเส้น
อุตสาหกรรมมันอัดเม็ด
อุตสาหกรรมแป้งมันฯ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ
โรคและแมลงศัตรู
   
 
สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
 
อุตสาหกรรมมันเส้น

      การแปรรูปที่ใกล้ตัวมากที่สุด คือ การทำมันเส้น เมื่อเก็บเกี่ยวหัวมันสดแล้ว ก็จะนำส่งลานมัน ซึ่งเกษตร กรบางรายมีลานของตัวเอง ก็จะทำการแปรรูป โดยใช้ เครื่องตัดหัวมันเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปตากบนลาน ซึเมนต์ เมื่อแห้งดีแล้วก็ทำการเก็บ เพื่อส่งขายเป็นวัตถุ ดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หรือ อุตสาหกรรมสัตว์ หรืออุตสาหกรรมมันอัดเม็ดต่อไป ปกติ 2.5 กิโลกรัม จะผลิตเป็น มันเส้นได้ 1 กิโลกรัม   


       มันเส้น (Chip) ได้จากการนำหัวมันสำปะหลังสดหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไป ตากแดดบนลานซีเมนต์ 2 - 3 วัน ให้แห้ง ดังขั้นตอนดังนี้
            ก. ทำความสะอาดสิ่งเจือปนที่ติดมากับหัวมัน
            ข. นำหัวมันที่สะอาดแล้วใส่เครื่องป้อน (กรณีที่ใช้เครื่องป้อน) หรือ
ใส่เครื่องตัดหรือมีดหั่นเป็นชิ้น ๆ
            ค. นำชิ้นหัวมันที่หั่นแล้วไปตากแดดบนลาน
คอนกรีต (ลานตาก) หรือพื้นที่ปูด้วยวัสดุ เช่น เสื่อ ตะแกรงไม้ไผ่
            ง. ระหว่างการตากแดดจะต้องใช้คราดกลับ มันเส้นทุก ๆ 1 - 2 ชั่วโมง อาจใช้คนงาน หรือรถ แทรกเตอร์ก็ได้ เมื่อมันเส้นแห้งดีแล้วก็ส่งขายต่อไป