มูลนิธิสถาบันฯ
ประวัต
วัตถุประสงค์และ
  แนวทางดำเนินงาน
คณะกรรมการ
สถานที่ตั้ง
   
สถาบันพัฒนา
มันสำปะหลัง
   
 
สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
 

ประวัติมูลนิธิสถาบันฯ

VDO แนะนำมูลนิธิสถาบันฯ       มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง
แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรอิสระที่
ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.2535 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง พาณิชย์ และรัฐบาลไทย

         มูลนิธิสถาบันฯได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงพาณิชย์ให้จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวง
พาณิชย์มอบโควต้าการส่งออกมันสำปะหลัง
อัดเม็ดไปประชาคม ยุโรป จำนวน 500,000 ตัน
ให้มาประมูลเพื่อนำเงินที่ได้รับมาจัดตั้งเป็น
เงินทุนของมูลนิธิสถาบันฯ