Welcome to Tapioca

 สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 

 

 

 

 

งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสถาบันฯ

การประเมินคุณภาพของมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ (ห้วยบง60) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
การประเมินคุณภาพของมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ (ห้วยบง60) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมมันเส้น
วิทยานิพนธ์  : สมบัติของถ่านอัดแท่งของเหง้ามันสำปะหลัง โดยอ้างอิงถึงแหล่งวัตถุดิบ ขนาดผง และอัตราส่วนตัวประสาน
วิทยานิพนธ์  : ผลของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิต เปอร์เซนต์แป้งของหัวมันสำปะหลังและองค์ประกอบโภชนะของมันเส้น
วิทยานิพนธ์  :  ผลของการใชัน้ำสกัดมูลสุกรเป็นปุ๋ยทางใบมันสำปะหลัง ต่อผลผลิตเปอร์เซนต์แป้งของหัวมันสำปะหลังและต่อคุณค่าทางอาหารของมันเส้น
วิทยานิพนธ์  :  ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ
วิทยานิพนธ์  :  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปริมาณธาตุอาหารหลักและรองที่พบในใบ และในดินที่มีผลต่อผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมัน
สำปะหลังสดพันธุ์ระยอง 5 และพันธุ์ห้วยบง 60
วิทยานิพนธ์  :  อิทธิพลของความยาวท่อนพันธุ์ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง 3 พันธุ์ ที่ปลูกในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ อุตสาหรรมมันสำปะหลัง :
แนวโน้มตลาดและการแทรกแซงของรัฐ
งานวิจัยเกี่ยวกับมันสำปะหลังของหน่วยงานอื่น ๆ

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สำนักหอสมุด
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำน้กหอสมุด
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องสมุดงานวิจัย
           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ