Welcome to Tapioca

 


โบวชัวร์
วีซีดี
บทความ


สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 

 

 

 

 

โบรชัวร์


Bro_ศูนย์การผลิตและกระจายพันธุ์แตนเบียน
Bro_ความก้าวหน้าของการกำจัดและควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในมันสำปะหลัง
หนังสือ คู่มือการเลี้ยงและขยายพันธุ์แตนเบียน
Bro_ถ้าถึงแช่ท่อนพันธุ์ ขอให้มึงรวย ...... (หลวงพ่อคูณ ปริสุืทโธ)
Banner_รณรงค์แช่ท่อนพันธุ์ ( หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
Poster_เพลี้ยแป้ง วายร้ายทำลายมันฯ
Bro_ การใช้ชีววิธีในการป้องกันและกำจัด


มููลนิธิสถาบันฯ
สถาบันพัีฒนามันสำปะหลัง
การพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง
มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80
มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60
เกษตรกรยุคใหม่ ต้องใส่ใจเรื่องตัดเหง้า
การถนอมต้นพันธุ์มันฝ่าภัยแล้ง
ประโยชน์มันสำปะหลัง
วิธีการเลือกใช้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ
การปรับปรุงดินมันฯ โดยใช้"ปุ๋ยพืชสด"
การแก้ไขปัญหาผลผลิตมันฯ ต่ำ เนื่องจาก ขาดจุลธาตุ
การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยการใช้หญ้าแฝก

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ    ม.เกษตรศาสตร์
ดินและปุ๋ยมันสำปะหลัง
การจัดการวัชพืชในไร่มันสำปะหลัง
เทคนิคในการเพิ่มผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลัง
การแปรรูปและการใช้ประโยชน์มันสำปะหลัง
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการเพาะปลูกมันสำปะหลัง

หนังสือ
สูตรอาหารมันสำปะหลัง สำหรับ สุกร สัตว์ปีก โคเนื้อ โคนม และปลา
การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากมันสำปะหลัง
การผลิตมันเส้นคุณภาพดีเกรดอาหารสัตว