Welcome to Tapioca
พันธุ์มันสำปะหลัง
ห้วยบง 80
ห้วยบง 60
เกษตรศาสตร์ 50
พันธุ์ระยอง
   
ลักษณะประจำพันธุ์
   
ข้อเด่น ข้อจำกัด
 สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
 
เกษตรศาสตร์ 50


 
 
ประวัติความเป็นมา  
 
         เป็นผลงานการวิจัยร่วมกันของนักวิจัย 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร และศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ (CIAT) พันธุ์นี้เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ระยอง 1 (พันธุ์พื้นเมือง) กับพันธุ์ระยอง 90 และเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2536  จึงตั้งชื่อพันธุ์นี้ว่า "เกษตรศาสตร์ 50"  
 
ลักษณะเด่น
 
           เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตหัวสด และเปอร์เซนต์แป้งสูง จึงเป็นพันธุ์ที่ต้องการของเกษตรกร และโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ งอกดี ลำต้นสูงใหญ่ หัวดก และหัวมีลักษณะเป็นกลุ่ม สามารถเก็บเกี่ยวสะดวกโดยแรงงานคนเครื่องขุด