Welcome to Tapioca

พันธุ์มันสำปะหลัง
ห้วยบง 80
ห้วยบง 60
เกษตรศาสตร์ 50
พันธุ์ระยอง
   
ลักษณะประจำพันธุ์
   
ข้อเด่น ข้อจำกัด
 สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
 
ระยอง

 
ระยอง 1
   
     
ระยอง 3
   
     
ระยอง 5
   
     
ระยอง 60
   
     
ระยอง 90
   
     
ระยอง 72
   
     
     
  ที่มา  :  ภาพจากหนังสือ การปลูกมันสำปะหลัง
         กรมส่งเสริมการเกษตร