Welcome to Tapioca

มันสำปะหลัง คือ
องค์ประกอบหัวมันฯ
ประโยชน์ของมันสำปะหลัง
โรคและแมลงศัตรู
เพลี้ยแป้งและวิธีแก้ไข
โรคและแมลงศัตรูต่างๆ
   
   
 
สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
 
เพลี้ยแป้ง


Brochure_Poster_Banner :
หนังสือ คู่มือการเลี้ยงและขยายพันธุ์แตนเบียน
Bro_ถ้าถึงแช่ท่อนพันธุ์ ขอให้มึงรวย ...... (หลวงพ่อคูณ ปริสุืทโธ)
Banner_รณรงค์แช่ท่อนพันธุ์ ( หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
Poster_เพลี้ยแป้ง วายร้ายทำลายมันฯ Bro_ การใช้ชีววิธีในการป้องกันและกำจัด
.......................................................................................................
บทความ :
มาช่วยกันขยายพันธุ์แตนเบียนกันเถิด (ดร.สุทธิพร จีระพันธุ) (กันยายน 2553)  
เรื่องการป้องกันเพลี้ยแป้ง (โดยดร.โอภาษ บุญเส็ง)
การพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังข้าวเหนียวของไทยสำหรับอุตสาหกรรมแป้งและเพื่อการส่งออก
(โดย ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร)
มาตรการป้องกันและกำจัดเพลี้ยในมันสำปะหลัง (โดยดร.โอภาษ บุญเส็ง)
เพลี้ยแป้ง..มหัตภัยต่อมันสำปะหลัง (โดยดร.โอภาษ บุญเส็ง)
.......................................................................................................
   
เพลี้ยแป้งและแนวทางการควบคุม (ดร.อัมพร วิโนทัย)
สรุปปัญหาระบาดของเพลี้ยแป้ง แมลงศัตรูมันสำปะหลัง (โดยสุเทพ สหายา)
การระบาดของเพลี้ยแป้ง ปี53    
.......................................................................................................

Brochure_Poster_Banner :
หนังสือ คู่มือการเลี้ยงและขยายพันธุ์แตนเบียน
Bro_ถ้าถึงแช่ท่อนพันธุ์ ขอให้มึงรวย ...... (หลวงพ่อคูณ ปริสุืทโธ)
Banner_รณรงค์แช่ท่อนพันธุ์ ( หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
Poster_เพลี้ยแป้ง วายร้ายทำลายมันฯ Bro_ การใช้ชีววิธีในการป้องกันและกำจัด
.......................................................................................................
บทความ :
มาช่วยกันขยายพันธุ์แตนเบียนกันเถิด (ดร.สุทธิพร จีระพันธุ) (กันยายน 2553)  
เรื่องการป้องกันเพลี้ยแป้ง (โดยดร.โอภาษ บุญเส็ง)
การพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังข้าวเหนียวของไทยสำหรับอุตสาหกรรมแป้งและเพื่อการส่งออก
(โดย ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร)
มาตรการป้องกันและกำจัดเพลี้ยในมันสำปะหลัง (โดยดร.โอภาษ บุญเส็ง)
เพลี้ยแป้ง..มหัตภัยต่อมันสำปะหลัง (โดยดร.โอภาษ บุญเส็ง)
.......................................................................................................
   
เพลี้ยแป้งและแนวทางการควบคุม (ดร.อัมพร วิโนทัย)
สรุปปัญหาระบาดของเพลี้ยแป้ง แมลงศัตรูมันสำปะหลัง (โดยสุเทพ สหายา)
การระบาดของเพลี้ยแป้ง ปี53    
.......................................................................................................
 


เพลี้ยแป้งในประเทศไทยที่ค้นพบมี 4 ชนิด

1. เพลี้ยแป้งลาย   Ferrisia Virgata (Cockerell)

 
          เป็นเพลี้ยแป้งขนิดที่มีอยู่แล้วใน
ท้องถิ่นพบการระบาดในแปลงปลูกมัน
สำปะหลังบ้าง สร้างความเสียหาย
ไม่รุนแรง
   
2. เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียน  eudococcus Jackbeardsleyi (Gimpel & Miller)

          เป็นเพลี้ยแป้งที่ไม่เคยพบในประเทศ
มาก่อน สร้างความเสียหายต่อมันสำปะหลัง
ระดับปานกลาง ถึงรุนแรงขณะนี้อยูในขั้น
เฝ้าระวังการระบาด
   
3. เพลี้ยแป้งเขียว  Phenacoccus Medeirensis Green


          เป็นเพลี้ยแป้งที่ไม่เคยพบในประเทศ
มาก่อนเช่นเดียวกันสร้างความเสียหายต่อ
มันสำปะหลัง ระดับปานกลาง ถึงรุนแรง ขณะนี้อยู่
ในขั้น เฝ้าระวังการระบาด

   
4. เพลี้ยแป้งสีชมพู  Phenacoccus Manihot Matile-Ferrero

          เป็นเพลี้ยแป้งชนิดที่ระบาดรุนแรง
ที่สุด และสร้างความเสียหายต่อมัน-สำปะหลังได้มากกว่าชนิดอืน ๆ


1 | 2