Welcome to Tapioca

ผู้ผลิต-ส่งออก
ราคา/ปริมาณ
พื้นที่เก็บเกี่ยว-ผลผลิต
ผลสำรวจย้อนหลัง
ฤดูการผลิตปี 2566/67สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
 

ผลการสำรวจภาวะการผลิตการค้ามันสำปะหลัง
ฤดูกาลผลิตปี 2566/67

 

 
ข้อมูลเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตต่อไร่ ผลผลิตรวม (ตัวเลข)
ฤดูการผลิตปี 2565/66  7 โซน


 


...................................................................


 

 

 

 

กลับสู่ด้านบน