Welcome to Tapioca

ผู้ผลิต-ส่งออก
ราคา/ปริมาณ
พื้นที่เก็บเกี่ยว-ผลผลิต
ผลสำรวจย้อนหลัง
ฤดูการผลิตปี 2566/67สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
ผลสำรวจมันสำปะหลังของคณะสำรวจภาวะการผลิต
การค้ามันสำปะหลัง


ฤดูการผลิต

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ตัน) ผลผลิตหัวมันสด (ตัน)
2566/67

8,665,966

2.847

24,669,488
2565/66

9,023,588

2.956

26,675,755

2564/65

10,060,895

3.332

33,522,353

2563/64

9,507,007

3.327

31,632,109

2562/63

8,701,451

2.908

25,303,981

2561/62

8,560,391

3.371

28,859,005

2560/61

8,025,131

3.474

27,875,464

2559/60

8,910,021

3.472

30,935,529

2558/59

8,919,803

3.426

30,557,857

2557/58

8,697,948

3.864

33,610,487

2556/57

8,656,942

3.492

30,227,542

หมายเหต ตัวเลขผลสำรวจ่ของคณะสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันฯ
   

 


กลับสู่ด้านบน