Welcome to Tapioca

ผู้ผลิต-ส่งออก
ราคา/ปริมาณ
พื้นที่เก็บเกี่ยว-ผลผลิต
ผลสำรวจย้อนหลัง
ฤดูการผลิตปี 2563/64สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
ผลสำรวจมันสำปะหลังของคณะสำรวจภาวะการผลิต
การค้ามันสำปะหลัง


ฤดูการผลิต

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ตัน) ผลผลิตหัวมันสด (ตัน)

2563/64

9,003,374

3.145

28,319,817

2562/63

8,701,451

2.908

25,303,981

2561/62

8,560,391

3.371

28,859,005

2560/61

8,025,131

3.474

27,875,464

2559/60

8,910,021

3.472

30,935,529

2558/59

8,919,803

3.426

30,557,857

2557/58

8,697,948

3.864

33,610,487

2556/57

8,656,942

3.492

30,227,542

2555/56

8,138,953

3.474

28,275,565
2554/55
7,911,323

3.362

26,601,090

2553/54

7,096,173

3.088

21,912,416

2552/53

7,302,839

3.013

22,005,740
2551/52                          8,292,146                               3.628                               30,088,024

2550/51

7.397,098

3.401

25,155,797
2549/50                          7,201,243 3.668                               26,411,233

หมายเหต ตัวเลขผลสำรวจ่ของคณะสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันฯ
   

 


กลับสู่ด้านบน