Welcome to Tapioca

ผู้ผลิต-ส่งออก
ราคา/ปริมาณ
พื้นที่เก็บเกี่ยว-ผลผลิต
ผลสำรวจย้อนหลัง
ปี 2559/60สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
ผลสำรวจมันสำปะหลังของคณะสำรวจภาวะการผลิต
การค้ามันสำปะหลัง


ประจำปี

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ตัน) ผลผลิตหัวมันสด (ตัน)

2559/60

8,637,870

3.611

31,187,276

2558/59

8,919,803

3.426

30,557,857

2557/58

8,697,948

3.864

33,610,487

2556/57

8,656,942

3.492

30,227,542

2555/56

8,138,953

3.474

28,275,565
2554/55
7,911,323

3.362

26,601,090

2553/54

7,096,173

3.088

21,912,416

2552/53

7,302,839

3.013

22,005,740
2551/52                          8,292,146                               3.628                               30,088,024

2550/51

7.397,098

3.401

25,155,797
2549/50                          7,201,243 3.668                               26,411,233
2548/49                          6,692,537 3.375                               22,584,402
2547/48                          6,161,928 2.749                               16,938,245
2546/47                          6,608,363 3.244                               21,440,486
2545/46                          6,744,481 2.714                               18,306,063
2544/45                          6,176,376 2.731                               16,868,309
2543/44                          6,882,357 2.654                               18,265,417
2542/43                          7,663,386 2.786                               21,353,191
2541/42                          6,866,828 2.403                               16,497,983
2540/41                          6,678,735 2.312                               15,440,252

หมายเหต ตัวเลขผลสำรวจ่ของคณะสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันฯ
   

 


กลับสู่ด้านบน