Welcome to Tapioca


ผู้ผลิต-ส่งออก
ราคา/ปริมาณ
พื้นที่เก็บเกี่ยว-ผลผลิตสมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 

 

ราคา/ปริมาณ


กราฟราคาเฉลี่ยรายเดือน   (Update ณ 5 เมษายน 2560)
       
  ราคาภายใน หัวมันสด  
    แป้งมันสำปะหลัง  
    มันเส้น
  มันเส้นสะอาด
 
   
  ราคาส่งออก แป้งมันสำปะหลัง
    มันเส้น
 
   
  ปริมาณส่งออก แป้งมันสำปะหลัง
    มันเส้น
  มันอัดเม็ด
.........................................................

 

ราคาแป้งมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์
ราคาหัวมันสำปะหลัง ประจำสัปดาห์
ราคาหัวมันสด/มันเส้น (นครราชสีมา)/ ราคามันเส้น_โกดังผู้ส่งออก
  ประจำวันจันทร์ พุธ ศุกร์