Welcome to Tapioca

มูลนิธิสถาบันฯ
ประวัติ
วัตถุประสงค์และ
  แนวทางดำเนินงาน
คณะกรรมการ
สถานที่ตั้ง
 
สถาบันพัฒนามัน
สำปะหลัง
   
 
สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
 

วัตถุประสงค์

     1. ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง ให้มีคุณภาพ รวมถึง
เทคโนโลยีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือกลเทคโนโลยีการผลิตแป้ง
และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

     2. ศึกษาวิจัยในด้านกาปรับโ ครงสร้างการผลิต และเสนอแนะแนวทางในการ กำหนดโยโยบายที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล เอกชน และเกษตรกร

     3. ศึกษาปัญหาด้านภาษีอากรและการกีดกันทางการค้าค้าในรูปแบบอื่น ๆ ของการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทุกประเภท รวมทั้งแสวงหาลู่ทางในการขยายตลาด


แนวทางดำเนินงาน

     1. ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยการเร่ง เปลี่ยนมันสำปะหลังพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร และปรับปรุง วิธีการและเทคนิคในการเพาะปลูกมันสำปะหลัง

     2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลัง โดยสนับสนุนวิจัยและพัฒนาหาวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันสำปะหลัง

     3. พัฒนาตลาดผลิภัณฑ์มันสำปะหลังทั้งการใช้ประเทศและการส่งออก

     4. กระตุ้นให้สาธารณะชนเกิดความตื่นตัว ในเรื่องมันสำปะหลัง โดยการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

     5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนากิจการมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง


กลับสู่ด้านบน