Welcome to Tapioca

มูลนิธิสถาบันฯ
 
สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง
ประวัติ
แนวทางดำเนินงาน
 

สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
 

ประวัติสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง

 

          
          มูลนิธิสถาบันฯ ได้ตั้งสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ขึ้นที่ตำบลห้วยบง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ 2,000 ไร่ ขึ้นในปี 2536 เพื่อดำเนินการตามโครงการผลผลิตและลด ต้นทุน รวมทั้ง ในการสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ใหม่ ๆ เป็น ระยะ ๆ โดยคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดีมาเร่งทำการ ขยายพันธุ์ แล้วแจกจ่ายแก่เกษตรกร โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้ง การนำเกษตรกรมาฝึกอบรมวิธีการปลูกใหม่ ใน ขณะเดียวกันก็เร่งทำการวิจัยทดลองด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา คุณภาพของผลิต ภัณฑ์มันสำปะหลังและถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรม


         ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) ให้การฝึกอบรมเกษตรกรไปแล้วกว่า 30,000 คน และ้แจกจ่ายท่อนพันธุ์รวม 60 ล้านต้น แก่เกษตรกร
          

 
 

กลับสู่ด้านบน