Welcome to Tapioca

 
 
สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
 
กิจกรรม/ความร่วมมือ


         

          เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการของสมาคมการค้ามันสำปะหลัง ได้ไปทัศนศึกษา และมาประชุม /เยี่ยมชม ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง)

   
        เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557  อบต.ลาดตะเคียน จ.สระแก้ว นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานที่สถาบันเรื่อง  การพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง
   
          เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2557 เทศบาลตำบลม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ นำเกษตรเกษตรอบรมความรู้เรื่องมันสำปะหลัง พร้อมชมการเลี้ยงแตนเบียน
   

          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 กรมพัฒนาชุมชนเข้าเยี่ยมชมการเลี้ยงแตน ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง

   
       เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2557 บริษัทโชคชัย สตาร์ช มาดูงานที่สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง พร้อมฟังคำบรรยายเรื่องพันธุ์มันสำปะหลัง
   
         เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2557 สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องเทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง และโรคแมลงมันสำปะหลัง ให้กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยการเกษตรอำเภอสีเทพ
   
         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ได้จัดอบรม  เจ้าหน้าที่ พนักงาน เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop และ โปรแกรม Moviemaker
   
       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 BIOTEC รายงาน ความคืบหน้าโครงการวิจัยเรื่องการประเมินค่าการดูด  ซับคลื่นแสงของเรือนยอด ภายใต้ระดับความเครียดน้ำ
   
          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยโบกอ ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมงานศูนย์ CMB แตนเบียน ที่สถาบันฯ (ห้วยบง)
   
          วันที่ 14 - 15 มกราคม 2557 คณะจากประเทศญี่ปุ่น เยียมชมสถาบันฯ ท่านประธานมูลนิธิฯ  และท่านผู้อำนวยการใหญ่สถาบันฯ ให้การต้อนรับ
   
          วันที่ 9 มกราคม 2557 นายสุรชัย เนื่องสิทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่หมอดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี
   
 
1 | 2 | 3 


กลับสู่ด้านบน