Welcome to Tapioca

 
 
สมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
 
กิจกรรม/ความร่วมมือ


          เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 58 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดลพบุรี นำเกษตรกรในโครงการ ฃับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้า เกษตรแบบแปลงใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ชนิดพื้ชมันสำปะหลัง จำนวน 97 ราย และเจ้าหน้าที่จำนวน 7 ราย เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันฯ
   
          เมื่อวันที่ 24 ก.ค.58 จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ ปลูกมันสำปะหลัง ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี ีวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน)กับมูลนิธิ สถาบันพัฒนา มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
   
          เมื่อวันที่ 24 ก.ค.58 สถาบันฯ (ห้วยบง) จัดนิทรรศการพร้อมแจกแตนเบียน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ปี 2558 ณ. อบต.บ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
   

         เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 58 สถาบันฯ (ห้วยบง) จัดนิทรรศการพร้อมแจกแตนเบียน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านวังทอง ตำบลเขารวก อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

 

   

         เมื่อวันที่ 9 ก.ค.58 สถาบันฯ (ห้วยบง) ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมแจกแตนเบียน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2558 ณ หอประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

   
           เมื่อวันที่ 9-10 ก.ค.58 ม.เกษตรศาตร์ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง และบริษัราชสีมา กรีน เอ็นเนอยี่ จำกัด  จัดสัมมนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  ในโครงการถ่ายทอดวิธีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง อย่างยั่งยืน ของเกษตรกรในจนครราชสีมา โดยการบูรณาการระหว่างโรงงานแป้งมันสำปะหลัง เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และหน่วยงานภาครัฐ
   
         เมื่อวันที่ 25-26 มิ.ย.58 บริษัททรัพย์ทิพย์ จ.ลพบุรี เชิญเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเพิ่มผลผลิต การปลูกมันสำปะหลัง พร้อมแจกแตนเบียน จำนวน 20,000 คู่อบรมเกษตรกร รวม 4 รุ่น จำนวน 450 คน
   
         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 สถาบันฯ(ห้วยบง) ได้จัดนิทรรศการ พร้อมแจกแตนเบียน ที่บริษัทสยาม ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด
   
      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เจ้าหน้าที่สถาบันฯ (ห้วยบง) เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การผลิตมันสำปะหลัง จัดโดย อบต. วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าอบรม จำนวน 327 คน
   
          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่สถาบันฯ
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคการผลิตมันสำปะหลัง
ระบบน้ำหยด ณ หอประชุมอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา จัดโดย ธกส.ด่านขุนทด

 

   
          วันที่ 13-14 มกราคม 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี นำเกษตรกร จำนวน 200คน เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง พันธุ์มันสำปะหลัง เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ศัตรูมันสำปะหลังและการจัดการโดยชีววิธ
   
 
1 | 2 | 3 


กลับสู่ด้านบน