Welcome to Tapioca

โบรชัวร์
วีซีดี
บทความสมาคมการค้า
มันสำปะหลังไทย
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลังไทย
ส.โรงงานผู้ผลิต
มันสำปะหลัง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ส.โรงงาน
ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลังไทย
 
 
 
บทความปี 2554
นวัตกรรมการปลูกมันสำปะหลังแนวใหม่ (โดยดร.โอภาษ บุญเส็ง)
 
ปี 2553
เรื่องการป้องกันเพลี้ยแป้ง (โดยดร.โอภาษ บุญเส็ง)
การพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังข้าวเหนียวของไทยสำหรับอุตสาหกรรมแป้ง
และเพื่อการส่งออก(โดย ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร)
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปี 53 : ผลผลิตลด ดันราคาพุ่งเป็นประวัติการณ์ (โดยศูนย์วิจัยกสิกร)
มาตรการป้องกันและกำจัดเพลี้ยในมันสำปะหลัง (โดยดร.โอภาษ บุญเส็ง)
เพลี้ยแป้ง...มหัตภัยต่อมันสำปะหลัง  โดย ดร.โอภาษ บุญเส็ง
 
ปี 2552
ความสำเร็จของงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง กรณีตัวอย่าง
 
ปี 2551
ถอดรหัสมันสำปะหลัง พืชทองคำใต้ดิน
ปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูง... ควรทำอย่างไร
นโยบายการเพิ่มอุปทานหัวมันสำปะหลังของไทย
แนวทางการเพิ่มผลผลิตหัวมันสำปะหลังโดยการใช้มูลสุกรและน้ำสกัดมูลสุกร
การปลูกมันสำปะหลังในกัมพูชา
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ (รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ)
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ (ดร.อัศจรรย์ สุขธำรงค์
และดร.เรณู ขำเิลิศ)
ทิศทางการใช้มันเส้น/มันอัดเม็ด ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในอนาคตของไทย
เอทานอล
 
ปี 2549
มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ของกรมวิชาการเกษตร (ระยอง 7 และระยอง 9)
โอกาสของมันสำปะหลังกับอุตสาหกรรมเอทานอลของไทย
แป้งมันสำปะหลังล่วงหน้า : ความท้าทายของไทย
เอทานอล : ผลกระทบการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง
เขตการค้าในระบบทวิภาคี ทางออกการค้าเสรี
ปลูกมันสำปะหลังให้มีกำไร
ประโยชน์ของมันสำปะหลัง
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60
ก๊าซชีวภาพ : ทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน สำหรับโรงงานผลิตแป้งมันฯ
การศึกษากลไกการสังเคราะห์ของแป้ง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ม้นฯ ในอนาคต
มันสำปะหลังกับอุตสาหกรรมเอทานอลของไทย
 
ปี 2547
ภาวะการค้ามันสำปะหลังในสหภาพยุโรป
ศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยในตลาดจีน
เขตการค้าเสรี ประโยชน์ที่ธุรกิจการค้ามันสำปะหลังจะไดัรับ
มันสำปะหลัง คืออะไร มาจากไหน ใช้ทำอะไร
อนาคตและความก้าวหน้าของแป้งแปรรูป
........................................................
   
มันสำปะหลังกับวิถีชีวิตคนไทย / ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย...ไม่ใช่ GMO /
  ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสะอาด หนทางการตลาดมันสำปะหลังแบบยั่งยืน /
  มันสำปะหลัง...วัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับสหัสวรรษใหม่